Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľností uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami


S p r o s t r e d k o v a t e ľ o m :

VAŠA spoločnosť,  spol. s r.o.

980 44 Lenartovce 63, IČO: 44484330, DIČ: 2022714903

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

odd.: Sro, Vložka číslo 15636/S

A     z á u j e m c o m  :

Meno a priezvisko : ........................................................................................................................

Trvale bytom : .................................................................................................................................

Rodné číslo : ....................................................................................................................................

 

I. Úvodné ustanovenie

l. Podľa údajov katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom, katastrálnym odborom ...............................................,  

pre katastrálne územie ............................

záujemca je vlastníkom nehnuteľností  vedených v katastri nehnuteľností  zapísaných na LV  č. ...........................................................,          

2. Záujemca vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nehnuteľností ani ich časť :

 • nie sú predmetom úradne registrovaných, alebo iných práv tretích osôb, najmä nie záložných práv,
 • nájomných  práv, vecných bremien, alebo práv dražby, alebo užívania.           
 • nie sú predmetom žiadnych predkupných práv
 • v súvislosti s nimi neboli uplatnené žiadne reštitučné ani iné nároky,                         
 • nie sú predmetom akýchkoľvek konaní ohľadne vyvlastnenia, vyrovnania, alebo podobných konaní,
 • nie sú predmetom akýchkoľvek súdnych alebo vykonávacích konaní,
 • netrpia žiadnymi právnymi ani vecnými vadami,
 • nehnuteľností nie sú v obchodnom majetku záujemcu.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal  záujemca príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu  na nehnuteľnosti uvedené v čl. I. tejto zmluvy  s treťou osobou.

Predmetom zmluvy je záväzok záujemcu zaplatiť sprostredkovateľovi províziu  za predpokladu, že dôjde k naplneniu predmetu tejto zmluvy.

V prípade že zo strany záujemcu bude tzv. „stop cena“ znížená o ľubovoľnú čiastku, nárok    sprostredkovateľa  na zmluvne dohodnutú výšku provízie  týmto nie je dotknutý.

III. Cena požadovaná záujemcom

Najnižšia cena (tzv. „stop cena“) požadovaná záujemcom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za     nehnuteľnosti  uvedené v článku I. tejto zmluvy je

je ....................... Eur, slovom: .....................................................................Eur

Provízia sprostredkovateľa vo výške  ...................... Eur  sa pokladá za zmluvne dohodnutú províziu  sprostredkovateľa,  v ktorej sú zahrnuté aj provízie právnika o. i.

Záujemcom určená cena, za ktorú budú nehnuteľnosti ponúkané je ................................ Eur,

slovom : ............................................................................................................................... Eur

 2.   Sprostredkovateľ môže výšku svojej provízie znížiť, to však neovplyvní  sumu požadovanú  záujemcom za nehnuteľnosti. Sprostredkovateľ nie je platcom DPH.

IV. Povinnosti sprostredkovateľa

l.   Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem o kúpu nehnuteľností. 

     Za tým  účelom  je povinný zverejniť ponuku nehnuteľností v inzertných novinách, médiách. Výber   

     inzertných médií je plne v právomoci sprostredkovateľa.

2.  Sprostredkovateľ na svoje náklady zabezpečí a uhradí tieto výdavky spojené s nasledovnými úkonmi:

 • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľné na právne úkony,
 • vyhotovenie katastrálnej mapy, ak je potrebná,
 • vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy
 • vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy,
 • vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • úhrada základného správneho poplatku (66,00 Eur) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do    katastra nehnuteľností,
 • úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách  určených výlučne na úradné účely.
 • poplatky spojené s úhradou za právne služby
 • zabezpečí prepis elektrickej energie
 • zabezpečí prepis plynu
 • zabezpečí prepis u správcu bytového domu

 Do doby, kým nedôjde k realizácii predmetu zmluvy z rôznych dôvodov, si bude sprostredkovateľ   

tieto listinné doklady zabezpečovať zo svojich vlastných databáz a registrov.

V. Povinnosti záujemcu

 1.  Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, alebo skutočností, ktoré sú rozhodné pre plnenie iných povinností, ktoré sprostredkovateľovi vyplývajú z tejto zmluvy.

 2. Záujemca je povinný sprístupniť nehnuteľnosti pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o ich osobnú obhliadku.

 3.Záujemca je povinný umožniť prístup do nehnuteľností  pre osoby, ktoré konajú v mene sprostredkovateľa (ďalej len „maklér“) a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o nehnuteľnostiach.

 4. Záujemca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o nehnuteľnostiach a fotodokumentácie nehnuteľností za účelom inzercie v tlačových médiách, internete a pod.

 5. Záujemca je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi províziu za sprostredkovanie obchodu v  zmysle čl.   VI.  Provízia.                           

Čl. VI. Provízia

1.  Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu kúpnej  zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sprostredkovateľskej provízie pre sprostredkovateľa predstavuje čiastku ................................. Eur z predajnej ceny.

3. Štandardná provízia je splatná pri podpise kúpnej zmluvy, najneskôr  však do 14 dní od vzniku  nároku  sprostredkovateľa na províziu.

4. Platba sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom, alebo v hotovosti. Záujemca je  oprávnený  vyplatiť províziu v hotovosti len štatutárnemu zástupcovi sprostredkovateľa alebo ním splnomocnenému zástupcovi

5. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu zmluvy došlo po skončení platnosti tejto zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa, ak záujemca uzavrel kúpnu zmluvu s treťou osobou, ktorú mu sprostredkoval sprostredkovateľ ako kupujúceho.

6.  Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu kúpnej zmluvy došlo po skončení platnosti tejto zmluvy ak k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa, najmä ak záujemca uzavrel kúpnu zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil  sprostredkovateľ ako záujemcu na uzavretie takejto zmluvy alebo s treťou osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú označil sprostredkovateľ ako záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy (napr. na základe záznamu o vykonanej obhliadke nehnuteľnosti). Sprostredkovateľ má nárok na celú províziu aj za predpokladu, ak záujemca odmietol podpísať kúpnu zmluvu, alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností s treťou osobou, ktorú mu označil sprostredkovateľ ako záujemcu na uzavretie takejto zmluvy.

7.  Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto zmluvy, ktoré viedli k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj predmetných nehnuteľností.

VII. Zánik zmluvy

1.   Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy kedykoľvek odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane preukázateľne doručené. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom, kedy je odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane.

2.  Nárok na zmluvnú províziu sprostredkovateľa uvedenú v čl. VI. tejto zmluvy, týmto však nie je dotknutý.

3.  Za deň odstúpenia od zmluvy sa považuje deň, kedy bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, deň kedy druhá zmluvná strana odmietla odstúpenie prevziať alebo deň, kedy sa zásielka s písomným odstúpením  vrátila odosielateľovi ako nedoručená. Zásielky  budú zmluvným stranám doručované  na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4.  Zmluva zaniká aj splnením predmetu zmluvy, prípadne zánikom sprostredkovateľa bez právneho

nástupcu a smrťou záujemcu, resp. jeho zánikom bez právneho nástupcu.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu sa budú snažiť tento vyriešiť rokovaním a dohodou.

2.  Prípade, že nedôjde k dohode, každá zo strán je povinná sa riadiť príslušnými predpismi Obchodného a Občianskeho zákonníka platného v Slovenskej republike.                                    

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu je príslušným súdom okresný súd v mieste sídla sprostredkovateľa.

4.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou odo dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.

6.  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať iba po dohode zmluvných strán a výlučne v písomnej podobe.

7.   Záujemca súhlasí so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o Ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosťou VAŠA spoločnosť s.r.o., až do odvolania.

8.  Účastníci týmto záväzne a neodvolateľne prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez akéhokoľvek donútenia, po zrelom uvážení nie za zvlášť nevýhodných podmienok alebo v omyle

a na znak súhlasného prejavu ich vôle túto vlastnoručne podpisujú.